Τίτλοι Ειδήσεων

 

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κοινοτήτων (εγκύκλιος) PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 21:21

Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της πικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καταργείται η διάκριση κοινοτήτων σε δημοτικές και τοπικές και εισάγεται ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής
αποκέντρωσης η Κοινότητα. Ειδικότερα, κοινότητες συνιστούν:

 Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους.
 Οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσιασυνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώθηκαν με τον ν.3852/2010 (Α’ 83) και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

 Τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων(1.000) κατοίκων.

 Οι πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την

περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1

του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως πληθυσμού.
 Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων.

Με την εγκύκλιο επιχειρείται να παρασχεθούν ενόψει της νέας

αυτοδιοικητικής περιόδου (1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2023), όλες οι

δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των

κοινοτήτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

aftodioikisi.gr